top of page

PRIVACY

PRIVACYVERKLARING CHIROMEISJES SINT- LUTGARDIS OVERMERE
 

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere, <Kloosterlandstraat 8, 9290 overmere, info@chiromeisjesovermere.be>. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Lid worden van Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be. Meer info vindt u op www.chiro.be/privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via chiro.be/aanvraag-inzagerecht.

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING CHIROMEISJES SINT-LUTGARDIS OVERMERE

Versie 1.0, laatst gewijzigd op <26/09/2018>

Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

 • de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.

 • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.

 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van leden of hun ouders.

 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders te waarborgen.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies).

 • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we u daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast treden wij op als verwerkers voor Chirojeugd Vlaanderen. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere

Kloosterlandstraat 8
9290 Overmere

info@chiromeisjesovermere.be

Chirojeugd Vlaanderen

Kipdorp 30

2000 Antwerpen

privacy@chiro.be

Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders en/of voogden voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.
 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam

 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, dieetvereisten

 • Kenmerken eigen aan de Chirowerking: AD-nummer, afdeling, deelname aan de werking, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep

 • Gezondheidsgegevens: aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen

Door uw kind in te schrijven in de Chiro geeft u als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

Chirojeugd Vlaanderenverwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

 

 

 

 


 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het opslaan van gegevens die we nodig hebben voor onze werking.

 • het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • de hosting van onze website.

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement. 

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn

Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

<Dit telkens voor het huidige werkjaar, hier van toepassing werkjaar 2018-2019 >

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Voor de ledenadministratie stelt Chirojeugd Vlaanderen een online Groepsadministratieportaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.

 • Iedereen die namens Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg. 

 • Gegevens die op papier bijgehouden worden, zoals de medische steekkaarten, houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde leiding toegang toe heeft.

 • Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u of uw kind ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen en omgekeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal via onze website aangekondigd worden.

Uitvoering overeenkomst
 

Uitvoering overeenkomst

Uitvoering overeenkomst

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiromeisjes Sint-Lutgardis Overmere
 

Om u via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor
de gezondheid van de leden

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid

Voor archiefdoeleinden

16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturen

Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid

Voor archiefdoeleinden

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor
de gezondheid van de leden tijdens de werking

Als dienstverlening voor de lokale groepen,
zodat zij hun ledenadministratie op een veilige
en correctie manier kunnen opvolgen

Om de leden te kunnen laten verzekeren

Uitvoering overeenkomst

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang

Uitvoering overeenkomst

Uitvoering overeenkomst

Uitvoering overeenkomst

Logo_kleuren_kleuren.png
bottom of page